DEFINICJE I OKREŚLENIA

Celem opracowania niniejszego Regulaminu jest stworzenie i sformalizowanie działań związanych ze świadczeniem przez Miejski Zakład Komunalny odpłatnej usługi edukacyjnej – warsztatów pn. „Akademia Druku 3D”.

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi edukacyjnej pn. „Akademia Druku 3D”.
 • Organizator – Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Komunalnej 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8650003071, REGON: 830036219.
 • Uczestnik – dziecko w wieku 10-14 lat zgłoszone do uczestnictwa w zajęciach przez rodzica (opiekuna prawnego).

§ 1. 

WARSZTATY EDUKACYJNE

1. Warsztaty edukacyjne (dalej: Warsztaty) w ramach „Akademii Druku 3D” to odpłatna usługa edukacyjna realizowana przez Organizatora, z wyjątkiem jednorazowej, nieodpłatnej lekcji pokazowej, o której mowa w §2.

2. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 10 - 14 lat. O przyjęciu dziecka w innym wieku niż podano w Regulaminie decyduje Organizator.

3. Uczestnictwo w całym cyklu zajęć pozwoli na zdobycie przez dzieci praktycznych umiejętności m.in. w zakresie:

 • prostego modelowania i rzeźbienia przestrzennego,
 • podstaw projektowania parametrycznego z elementami programowania,
 • pracy z drukarkami 3D operującymi w technologiach FDM oraz SLA,
 • właściwego przygotowania plików do druku 3D w tzw. slicerach,
 • sposobów pozyskiwania projektów do druku,
 • obsługi skanera 3D.

4. Uczestnicy o ponadprzeciętnym zaangażowaniu, którzy ukończą zakładany program edukacyjny otrzymają m. in. możliwość samodzielnego składania drukarki 3d pod opieką Instruktora.

5. Warsztaty mogą być organizowane z podziałem uwzględniającym znajomość przez Uczestników zagadnień związanych z tematyką druku 3D. Dla uczestników którzy mieli już kontakt z tą tema-tyką (uczestniczyli w poprzedniej edycji warsztatów), którzy sprawnie i poprawnie przygotowują modele i pliki do druku, może zostać utworzona grupa(y) realizujące bardziej zaawansowany program rozszerzony m.in. o elementy automatyki

§ 2. 

WARSZTATY POKAZOWE

1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Akademii Druku 3D" mogą przed podjęciem decyzji wziąć udział w bezpłatnych warsztatach pokazowych.

2. Warsztaty pokazowe to nieodpłatna i niezobowiązująca usługa realizowana przez Organizatora, umożliwiająca jednorazowe uczestnictwo dzieci w wieku 10 - 14 lat wraz z rodzicem lub opiekunem w zajęciach „Akademii Druku 3D".

3. Z bezpłatnych warsztatów pokazowych jedna osoba może skorzystać tylko raz.

4. Celem warsztatów pokazowych jest wprowadzenie uczestników w świat technologii przyrostowych (druk 3d), zapoznanie uczestników z tematyką warsztatów, wyposażeniem Akademii Druku 3D, oprogramowaniem do projektowania, oraz przykładowymi wydrukami próbnymi wykonanymi w różnych technologiach druku 3D.

5. Warunkiem niezbędnym do udziału w bezpłatnych warsztatach pokazowych jest poprawne wy-pełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §4.

§ 3. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Warsztaty edukacyjne odbywać się będą w siedzibie „Akademii Druku 3D" mieszczącej się w Stalowej Woli, w budynku Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej przy ul. Kwiatkowskiego 9 w pokoju 121.

2. Akademia Druku 3D wyposażona jest w sprzęt niezbędny do właściwej realizacji zajęć, w tym m.in.: 8 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do właściwej realizacji zajęć, bezprzewodowe łącze Wi-Fi, 6 drukarek 3D (w tym 3 drukarki do samodzielnego montażu), skaner 3D, filamenty (surowce do druku) oraz zestaw akcesoriów niezbędnych do druku 3D.

3. Pełny program warsztatów edukacyjnych obejmuje 48 godzin lekcyjnych zajęć. Spotkania od-bywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

4. Zajęcia prowadzone są w grupach. Minimalna liczba uczestników w grupie to 5 osób, maksymalna: 8 osób.

5. Z uwagi na organiczną liczbę miejsc w grupach, osoby dopisane po zapełnieniu grupy zostaną wpisane na listę rezerwową i będą w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach lub nowo tworzonych grupach.

6. Zmiana wybranej grupy na inną jest możliwa po uzgodnieniu z Organizatorem i w ramach wolnych miejsc w grupach.

7. Warsztaty edukacyjne odbywać się będą pod kierunkiem Instruktora zatrudnionego przez Organizatora.

8. Warsztaty edukacyjne odbywać się będą w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach popołudniowych. Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany po zebraniu zgłoszeń od uczestników i zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.akademiadruku3d.org. 

9. Organizator nie przewiduje organizacji zajęć w ramach Warsztatów w okresie ferii zimowych i świątecznych. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu z powodu okoliczności przez niego niezawinionych, np. siły wyższej, choroby instruktora prowadzącego itp. O ewentualnych zmianach harmonogramu rodzice (opiekunowie) dziecka (uczestnika) zostaną poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, najpóźniej 24 godziny przed planowaną zmianą harmonogramu.

§ 4. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Uczestnik może zostać zgłoszony do udziału w Warsztatach tylko przez rodzica, opiekuna prawnego lub przez osobę przez nich upoważnioną.

2. Osoba dokonująca zgłoszenia udziału w Warsztatach wyraża zgodę na postanowienia niniejsze-go Regulaminu.

3. Przez zgłoszenie udziału w Warsztatach edukacyjnych rozumiane jest wypełnienie i doręczenie do Organizatora właściwego formularza zgłoszeniowego w formie papierowej lub wersji elektronicznej dostępnego na stronie: www.akademiadruku3d.org.

4. Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych Uczestnika wraz z po-twierdzeniem zapisu oraz zgodą na uczestnictwa w zajęciach wyrażona podpisem Zgłaszającego.

5. Przez rozpoczęciem zajęć, na podstawie dostarczonego zgłoszenia zostaje przygotowana umowa o świadczeniu usługi edukacyjnej pn. „Akademia Druku 3D” pomiędzy organizatorem a rodzicem (opiekunem prawnym) uczestnika. Podpisanie umowy jest warunkiem umożliwiającym uczestnictwo dziecka w Warsztatach. 

§ 5. 

PŁATNOŚCI

1. Opłata za udział Uczestnika w pełnym cyklu zajęć organizowanych w ramach Warsztatów „Akademii Druku 3D" wynosi 720,00 zł brutto.

2. Organizator przewiduje dwie możliwości uregulowania wyżej wymienionej opłaty:

 • jednorazowa wpłata całej kwoty przed rozpoczęciem cyklu zajęć – w przypadku wyboru tej możliwości rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje 10% rabat; wysokości opłaty po rabacie wynosi 648,00 zł brutto.
 • płatność w 8 równych ratach (miesięcznych) w wysokości 90,00 zł brutto każda, przy czym wpłata każdej kolejnej raty musi być dokonana przed rozpoczęciem każdego, kolejnego miesiąca zajęć; wysokość raty jest niezależna od liczby przeprowadzonych zajęć w danym miesiącu.

3. Płatności za zajęcia będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Miejski Za-kład Komunalny Sp. z o. o. Faktury będą wystawiane w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca zajęć i dostarczane osobiście przez instruktora prowadzącego warsztaty lub wysyłane drogą pocztową. 

4. Faktury VAT będą wystawiane z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dzieci zostają w sali podczas zajęć wyłącznie pod opieką Instruktora. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali warsztatowej do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.

2. W celach bezpieczeństwa sala, w której odbywają się warsztaty jest monitorowana.

3. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec Instruktora prowadzącego zajęcia lub innych Uczestników może zostać usunięty z kursu. W powyższym wypadku, Organizator nie zwraca pieniędzy za pozostałą część kursu.

4. Nieobecność Uczestnika na zajęciach, bez względu na przyczynę, nie stanowi podstawy do żądania obniżenia opłaty.

5. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do rezygnacji z udziału dziecka w warsztatach w dowolnym terminie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Akademii Druku 3D. Okres wypowiedzenia kończy się w ostatnim dniu miesiąca w którym zostało złożone wypowiedzenie. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja. W sytuacji gdy rodzic/opiekun prawny uiścił jednorazowo całą opłatę, przysługuje mu w przypadku rezygnacji, zwrot części opłaty adekwatny do liczby niewykorzystanych zajęć. Zwrot części opłaty zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika (dziecka) do zajęć w ramach Warsztatów w przypadku braku uregulowanych płatności za dany miesiąc.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania warsztatów.

8. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

9. Zmiany w regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu, z dniem 01.09.2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

AKADEMIA DRUKU 3D - CENNIK

 • 1

Skontaktuj się z nami

Adres

Stalowowolska Strefa Gospodarcza
ul. Kwiatkowskiego 9/121
37-450 Stalowa Wola

Telefon Kontaktowy
+48 511 440 885
Email

kontakt@akademiadruku3d.org

Akademia w Obiektywie